O projektu

Pomníky jako objekty intencionálně umísťované na viditelných místech veřejného prostoru představují neobvyklý zdroj poznání nejen o minulosti – jak spíše o způsobu, jakým je na ni nahlíženo, nebo též – jaký byl záměr o ní vypovídat. Účelem pomníků je připomínka osob a rovněž i událostí významných pro místní společenství nebo pro celý národ. Pomníky jsou budovány, aby byla vzdána pocta těm, kteří se o něco zasloužili, pro uchování památky na mimořádně významné události, anebo také kvůli obnovení památky na to, co bylo zapomenuto. Někdy se naopak stávají prvkem vědomé manipulace a mají změnit způsob, jakým lidé vnímají minulost.

 Dlouhotrvající přítomnost pomníků ve veřejném prostoru nás vede k tomu, že pokud o nich přemýšlíme, měli bychom věnovat pozornost různým etapám jejich života: od okolností jejich vzniku, přes pozdější jejich osudy, až po dnešní význam.

Okolnosti vzniku pomníku jsou pravděpodobně nejdůležitějším okamžikem jeho života ve veřejném prostoru. Poznání záměru, který doprovázel jeho vytvoření, lidí odpovědných za výběr definitivní podoby pomníku, toho, co je na něm znázorněno a také jaký nápis je na něm uveden, hovoří nejvíce o tom, co a proč chtělo být řečeno. A někdy také o tom, co mělo být zamlčeno / skryto.

Způsob, jakým pomník fungoval ve veřejném prostoru v letech následujících po jeho odhalení, je naopak skvělou příležitostí zjistit, co iniciátoři jeho vzniku chtěli sdělit. Nakolik byli důslední v uspořádání vzpomínkové slavnosti u daného pomníku a rovněž – což se jeví jako nejzajímavější – jakým způsobem se měnil smysl, jenž byl pomníku připisován. Mnohdy  se totiž stávalo, že pomník časem ztrácel na významu nejen tím, že přestal být místem pravidelných oslav, čímž byl jeho původní význam zapomínán – ale přímo záměrně byl odsouzen k zapomnění, pokud osoby/události, jichž byl připomínkou, přestávaly být významné pro veřejnou moc nebo důležité pro místní společenství. Pak se opět stával významným místem setkávání/manifestací, avšak mnohdy se odkazující nikoli k prvotnímu záměru, jaký pomník znázorňoval, leč navazující na význam, jaký mu byl nově udělen – v nové společensko-politické situaci.

To vše dohromady nás přivádí k závěru, že pomníky jsou důležitým ukazatelem změn v kolektivní paměti. Při pohledu na jejich historii – od okolností vzniku, přes pozdější osudy – je lze využít k poznání a pochopení historie dané země.