O projekte

Pamätníky sa ako objekty zámerne situujú na viditeľné miesta vo verejnom priestore, pričom predstavujú zaujímavý zdroj informácií nielen o minulosti, ale aj o spôsobe, akým ľudia o nej uvažovali, no tiež ako o nej chceli hovoriť. Cieľom pamätníkov je pripomínať si a zvečniť osoby a udalosti, ktoré mali veľký význam ako pre miestnu spoločnosť, tak aj pre celý národ. Pamätníky sa budujú, aby bolo možné týmto spôsobom vzdať česť zaslúžilým osobám, aby sa zachovala spomienka na významné udalosti, no tiež aby sa pozornosť ľudí obrátila na to, čo je dnes už zabudnuté. Niekedy sa však pamätníky stávajú súčasťou vedomej manipulácie, pričom majú zmeniť spôsob, akým ľudia vnímajú minulosť.

Pamätníky vo verejnom priestore pretrvávajú dlhodobo, a preto je potrebné si všímať rôzne etapy ich života – od okolností vzniku, cez neskoršie osudy, až po ich súčasný význam.

Okolnosti vzniku pamätníkov sú pravdepodobne tým najdôležitejším momentom v rámci ich života vo verejnom priestore. Ak spoznáme zámer, ktorý sprevádzal ich vznik, osoby zodpovedné za výber definitívneho vzhľadu pamätníka, ale tiež to, čo pamätník vyobrazuje a aký nápis sa na ňom nachádza, môžeme si najlepšie uvedomiť, čo chce tento pamätník povedať verejnosti a prečo. No niekedy aj to, čo chce zakryť alebo zamlčať.

Spôsob, akým pamätník fungoval vo verejnom priestore v ďalších rokoch po odhalení, poskytuje dokonalú príležitosť, aby sme zistili, čo chceli iniciátori jeho vzniku povedať verejnosti – nakoľko boli dôslední v organizovaní slávností pri danom pamätníku, a – čo sa zdá najzaujímavejšie – ako sa menil význam, ktorý sa pamätníku pripisoval. Často sa totiž stávalo, že pamätník postupom času strácal nielen na dôležitosti, keďže už nebol miestom pravidelných slávností či podujatí, v súvislosti s čím sa začalo zabúdať na jeho pôvodný význam, ale priam cielene sa stal odsúdeným na zabudnutie, keďže osoby, resp. udalosti, ktoré pripomínal, stratili význam pre štátnu moc alebo miestnu spoločnosť. Následne sa mohol opäť stať dôležitým miestom stretnutí či manifestácií, ktoré však už neodkazovali na jeho pôvodnú tému, ale na novo nadobudnutý význam v novej spoločensko-politickej situácii.

Pre všetky uvedené dôvody sú pamätníky významným ukazovateľom zmien v kolektívnej pamäti. Keď sa pozeráme na ich históriu – od okolností vzniku, cez ich neskorší osud – môžeme ich využiť na spoznanie a pochopenie histórie danej krajiny.